สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้รอบด้าน เน้นงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการออกแบบมัลติมีเดีย มีความชำนาญในการแสวงหาความรู้ใหม่ มีความคิดดีและสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญรุ่งเรือง
- พบกับสถิตินักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเร็วๆ นี้ -