โครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด”

Created by cmm_editor
on 5th October 2020  |  Award
โครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอแสดงความยินดี กับ
1. นางสาวดวงกมล บัวบาน
2. นางสาวสวรส ทองแก้ว
3. นางสาวโสรญา คล้ายผล
ในชื่อทีม “เลี่ยงได้เลี่ยง อย่าเสี่ยงเลยครับ” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทแอนิเมชั่น จากทั้งหมด 27 ทีมทั่วประเทศ ในโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด" (Save Zone No New Face) จัดโดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกาศผลไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 และ เข้ารับรางวัลไปเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา.....

วันประกาศผลรางวัล: 21 Sep 2020