งานกีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์ ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก "CGAM ครั้งที่ 12"

Created by cmm_editor
on 24th February 2020  |   Activity
งานกีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์ ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก "CGAM ครั้งที่ 12"

งานกีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์ ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก "CGAM ครั้งที่ 12" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน กีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์ คณะด้านไอที 3 มหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า COMPUTER GRAPHIC AND MULTIMEDIA ครั้งที่ 12 หรือ CGAM#12 ซึ่งในปีนี้ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา ระหว่าง 3 มหาวิทยาลัยด้านไอที ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ให้เป็นที่รู้จักแก่เครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านไอที ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ต่อไป

ด้วยเหตุนี้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการ กีฬาประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์ CGAM ครั้งที่ 12 ขึ้น เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ การแนะนำผลงานของนักศึกษาจาก 3 มหาวิทยาลัยด้านไอที และเพื่อให้นักศึกษาทั้ง 3 มหาวิทยาลัยได้ รู้จักเครือข่ายคณะด้านไอทีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬานักศึกษาเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ซึ่งลักษณะกิจกรรมเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬา นันทนาการ และการแสดง เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ กับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการแสดงถึงความร่วมมือกันและแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษาทั้ง 3 มหาวิทยาลัย