นักศึกษามัลติมีเดียฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.“คว้ารางวัล” การแข่งขันในโครงการ Teaching Academy Award 2020 (9th)

Created by cmm_editor
on 9th February 2020  |   News
นักศึกษามัลติมีเดียฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.“คว้ารางวัล” การแข่งขันในโครงการ Teaching Academy Award 2020 (9th)

นักศึกษามัลติมีเดียฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.“คว้ารางวัล” การแข่งขันในโครงการ Teaching Academy Award 2020 (9th)

เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. นำโดย รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ Teaching Academy Award 2020 (9th) ร่วมกับตัวแทนจากเครือข่ายคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง 10 มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการแข่งขันทักษะการสอน การสอนวิชาปฏิบัติ การนำเสนอสื่อประกอบการสอน ด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จไปเป็นครูอาชีวศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการปฏิบัติได้จริง ตลอดจนให้องค์กรวิชาชีพและสถาบันการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดโดยเจ้าภาพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. สามารถคว้ารางวัลสำคัญ ได้แก่

🥉รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคลิปวีดีโอเพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ของความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม

ผู้แข่งขัน
1. นายธณัฐชัย โต๊ะอาดัม
2. นางสาวอัจฉรางกร ผุยคำภา
3. นายภมรศิริ บุญรังษี

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประเภทสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมซอฟต์แวร์ Hackathon

ผู้แข่งขัน
1. นายธนโชติ โชติสัจจานันท์
2. นางสาวอาทิตยา ขวัญเมือง
3. นางสาวปานประทีป ชัยสนาม

โดยมี อ.ณัฐพงษ์ ประเสริฐสังข์ และ ผศ.ชนินทร์ ตั้งพานทอง อาจารย์ควบคุมทีมและดูแลการซักซ้อมในการแข่งขันครั้งนี้