มจธ. ร่วมกับ สวทช. จัดพิธีเปิดโครงการความร่วมมือ ในการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช. SEASON 2

Created by cmm_editor
on 6th February 2020  |   News
มจธ. ร่วมกับ สวทช. จัดพิธีเปิดโครงการความร่วมมือ  ในการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ  สวทช. SEASON 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีเปิดโครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช. SEASON 2 ภายใต้หัวข้อ “BCG Economy Model”  โดยมี รศ.ดร.อลิสา  ทรงศรีวิทยา หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ รศ.ดร.ธเนศ  ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 90 คน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอเกียรติยศ ชั้น 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และคุณลัญจนา นิตยพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของ สวทช. แนะนำภาพรวมรายละเอียดของโครงการและหัวข้อในการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ให้สอดคล้องกับรูปแบบเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy Model) นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กฎหมายและการละเมิดลิขสิทธิ์” จากคุณวนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สวทช. และจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผลงานที่ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ต่อไป