สาขาคอมฯ ร่วมกับบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด จัดอบรมหัวข้อ “Link Campus Cabling 2019 : Network Solution Infrastructure”

Created by cmm_editor
on 16th October 2019  |   News
สาขาคอมฯ ร่วมกับบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด จัดอบรมหัวข้อ “Link Campus Cabling 2019 : Network Solution Infrastructure”

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด จัดโครงการอบรมหัวข้อ “Link Campus Cabling 2019 : Network Solution Infrastructure” โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการอบรม โดยการอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1.การบรรยายภาคทฤษฎีในช่วงเช้าเรื่องพื้นฐานระบบสายสัญญาณและโครงข่ายสายสัญญาณชนิดต่างๆในปัจจุบัน และ 2.การอบรมภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย ฝึกปฏิบัติการเข้าสายสัญญาณ ชนิด LAN Termination และ Fiber Optic Fusion Splice