สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานทางด้านกิจการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

Created by cmm_editor
on 16th October 2019  |   News
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานทางด้านกิจการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานทางด้านกิจการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาต่างประเทศเข้ามาทำกิจกรรมเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อคณะฯ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรเดิม และสร้างพันธมิตรและเครือข่ายใหม่ โดยเน้นที่สถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมในต่างประเทศ โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในช่วงเดือน มิถุนายน-กันยายน จำนวน 2 คน คือ 1. Mr.Dao Xuan Thuy จาก Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) ประเทศเวียดนาม 2. Mr.Ozora Masuko จาก Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) ประเทศญี่ปุ่น