HARDWARE : "KINETICE ART"

Created by cmm_editor
on 3rd November 2020  |  Design
HARDWARE : "KINETICE ART"

การออกแบบเครื่องแต่งการแบบมีการเคลื่อนไหวโดยอาศัยแนวคิดจลนศิลป์

 
 
จัดทำโดย
 
นางสาวสุภาภรณ์ เมืองแสน
นางสาวมินตรา เปียปิยะ
 
 
ที่ปรึกษา
 
ผศ.สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์

Relate Works